Jakie dokumenty wymagane są do pozwolenia na budowę?

Pozwolenie na budowę to decyzja administracyjna, bez której niemożliwa byłaby legalna realizacja większości inwestycji budowlanych. Aby ją uzyskać, musimy złożyć w lokalnym urzędzie stosowny wniosek oraz dołączyć do niego szereg wymaganych załączników. Jakie dokumenty będą niezbędne podczas starania się o pozwolenie na budowę?

Projekt domu w trzech egzemplarzach

Podstawowym załącznikiem do wniosku o pozwolenie na budowę są projekty domów. Od września 2021 roku obowiązkiem inwestorów jest złożenie w urzędzie trzech egzemplarzy, wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, pozwoleniami i opiniami. Do pozwolenia na budowę składane jest tylko:

  • projekt zagospodarowania działki lub terenu naniesiony na mapę do celów projektowych przygotowaną przez uprawnionego geodetę, w którym znajdziemy między innymi usytuowanie, obrys i układy obiektów, jak również układ komunikacyjny i zieleni.
  • projekt architektoniczno-budowlany, obejmujący rysunki elewacji, rzuty wszystkich fundamentów i kondygnacji, przekroje i część opisową.

Do urzędu nie składamy części technicznej, która będzie nam potrzebna dopiero na budowie.

Oświadczenia wnioskodawcy i projektanta

Dokumentem niezbędnym w procesie starania się o pozwolenie na budowę jest oświadczenie wnioskodawcy o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Taka deklaracja wskazuje na tytuł prawny inwestora wynikający najczęściej z prawa własności oraz eliminuje konieczność przedkładania dodatkowych dokumentów potwierdzających prawo do nieruchomości. Na liście załączników nie może zabraknąć również oświadczenia projektanta oraz sprawdzającego o stworzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Decyzja o warunkach zabudowy w przypadku braku MPZP

Ważnym załącznikiem do każdego wniosku o pozwolenie jest decyzja o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu. Określa ona, co i na jakich zasadach może zostać wzniesione na konkretnej nieruchomości. Ten dokument będzie niezbędny w sytuacji, gdy w naszej gminie nie opracowano Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego – którego nie posiada zdecydowanie większa część naszego kraju. Pamiętajmy, że decyzja o Warunkach Zabudowy nie jest wydawana od ręki – z tego względu wniosek o nią warto złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem. Jeżeli dla naszej działki opracowano wcześniej MPZP, uzyskajmy w gminie wypis z planu miejscowego.

Pozostałe dokumenty

Prócz wspomnianych wcześniej dokumentów, do wniosku o pozwolenie na budowę będziemy musieli dołączyć również kilka innych załączników. Będą to między innymi warunki przyłączenia inwestycji do sieci energetycznej, gazowej i wodno-kanalizacyjnej, potwierdzenie dostępu do drogi publicznej oraz wypis z rejestru gruntów dla działki swojej i sąsiednich. W niektórych przypadkach niezbędne może okazać się również pozwolenie wodno-prawne lub pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie robót budowlanych w obszarze wpisanym do rejestru zabytków.

W celu uzyskania pozwolenia na budowę, niezbędne będzie zgromadzenie wielu ważnych załączników. Stosowne dokumenty możemy uzyskać osobiście bądź za pośrednictwem pełnomocnika, którym możemy ustanowić m.in. architekta wykonującego adaptację. Po skompletowaniu wszystkich wymaganych elementów i złożeniu wniosku o pozwolenie, pozostanie nam oczekiwać pozytywnej decyzji administracyjnej, umożliwiającej rozpoczęcie budowy wymarzonego domu.

Zdjęcie: Projekt C444o – Czterolistna koniczyna – wariant XIV z kolekcji Muratora, arch. Przemysław Biryło

Artykuł sponsorowany: Projekty domów od MURATORA – https://projekty.muratordom.pl

Redakcja eco-profi.pl